Student's List :School of Water Resources
 
 Batch Name Hall
 

MS, WM

 2013 SATI PRASAD SAHOO  
 

MTECH, WM

 2014 MANUKANT MMH 
 

Ph.D, WM

 2009 AMANPREET SINGH JCB 
 2009 PRATAP MONDAL  

 2010 ADARSH SINGH AMH 
 2010 AKRAM AHMED BCR 
 2010 DEZY SAHU RLB 

 2011 DHEERAJ KUMAR GUPTA VSH 
 2011 UDAY MANDAL BCR 

 2012 ANNIE JENIFER M. RLB 
 2012 JADHAV DIPAK ASHOK VSH 
 2012 RATNAKAR SWAIN BCR 
 2012 SAIKAT ROY VSH 

 2013 AMITAVA SENGUPTA BCR 
 2013 MADHUMITA SAHOO RLB 
 2013 MANALI PAL NVH 
 2013 PRANESH KUMAR PAUL VSH 
 2013 RAJENDRA MOHAN PANDA  
 2013 SAZEDA BEGAM RLB 
 2013 SUBHASRI DUTTA RLB 
 2013 SWAGATAM DAS BRH 
 2013 SWAPNA MAHANAND NVH 

 2014 AUROBRATA DAS BRH 
 2014 CHITARANJAN DALAI BRH 
 2014 DEEYA RAY BF3 
 2014 DINA ZAMAN BF3 
 2014 SOUMYARANJAN SAHOO BRH