Student's List :Civil Works
 
 Batch Name Hall
 

MS, ET

 2012 BIVANSU DAS VSC 

 2014 KRISHNA DULAL DALAPATI  
 

Ph.D, ET

 2006 SRI NIRMALYA SEN MSH 

 2009 RAHUL DAS GUPTA JCB 

 2010 SHAMBHU NATH SAHA VSH 
 2010 SUDIPTA ACHARYA RLB 
 2010 TANMAY BHOWMIK JCB 

 2011 SANJEEBANEE SUDHA SASMAL RLB 

 2012 DIPTI PARIDA BF1 

 2013 AABHA CHAUBEY BF1 
 2013 KRISHNENDU GHOSH BRH 
 2013 SAHU ARCHANA LAMBODARA NVH 
 2013 VEEPIN KUMAR VSH